ARİSTOTEL - METAFİZİKA

ARİSTOTEL - METAFİZİKA

0 Fikirlər
0.20 man
Müəllif: Aristotel
Nəşriyyat: E-kitab (pdf)
Stock Tükənib

XÜLASƏ

Aristotelin Azərbaycan Türkcəsində ilk dəfə qədir bilən oxuculara təqdim etdiyimiz «Metafızika» kitabmda izbdiyimiz miitəfəkkirin «metafizik» tədqiqatı başlanğıcdan sona qədər Platonun «ideyalar» haqqmda təliminin və pifaqorçulann «ədədlər» və «eydoslar» haqqında təliminin tənqidi ilə müşayət olunur. Bəllidir ki, ümumi anlayışların varhq və...