Qaydalar

Şərtlər & Qaydalar

Saytdan istifadə zamanı Siz Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə riayət etməlisiniz; siz, Sayt rəhbərliyinin razılığı olmadan Saytın məzmununu yaymamalı, dəyişdirməməli, surətini çıxarmamalı, yenidən yaratmamalı, dərc etməməli, törəmə materiallar yaratmamalı, ötürməməli, satmamalı və ya digər formada istifadə etməməlisiniz. Saytın intellektual mülkiyyət hüquqlarını pozan, aldadıcı olan, təhqir daşıyan, böhtanlı, bayağı, nalayiq, qalmaqallı, fitnəkar, təhqiredici və ya özü ilə qanunazidd davranış təşkil edən və ya qanunazidd davranışa sövq edən və Azərbaycan Respublikasının hazırkı qanunverciliyinə zidd olan hər hansı materialların yerləşdirilməsi və ya ötürülməsi qəti qadağandır –
Saytdan virusları, “qurd”, ”Troya atı”,”Pasxa yumurtaları”, “gec açılan bomba” proqramlarını, casus proqramları və zədə vura biləcək, soxulma xarakterli olan və ya iş nəticələrinin istifadəsi üzrə nəzarətin, hər hansı avadanlığın, proqram təminatı və ya cihazların zədələnməsi və ya ələ keçirilməsi məqsədi ilə yaradılan digər kompyuter kodlarının, fayl və ya proqramların yerləşdirilmə və ya ötürülməsi üçün Saytdan istifadə yolverilməzdir;
Digər şəxslərin haqqlarını pozmaq, həmçinin, Saytın digər istifadəçilərinin şəxsi məlumatlarını dəyişdirmək məqsədi ilə Saytdan istifadə qadağandır.
Digər şəxslərin Saytdan istifadəsini məhdudlaşdırmaq və ya maneə yaratmaq, Saytın işinə və ya onun işini təmin edən serverlərə şəbəkələrə müdaxilə etmək, həmçinin, bu şəbəkələrin tələblərini, prosedurlarını, qayda və normalarını pozmaq qəti qadağandır;
Saytın istifadəçilərlə reklam və ya hər hansı kommersiya ortaqlığını həyata keçirmək məqsədi ilə istifadəsi, həmçinin, Saytın hər hansı hissəsinin, onun istifadəsi və ona giriş imkanının kommersiya xarakterli istismarı yol verilməzdir.